russel – I am willing to know more about …..

I am willing to know more about you i will send you my picture as soon as i got your email, try email me because i don’t come online all the time

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *