Tim oxa – I am looking for the right man , ko…..ieu biet .

I am looking for the right man , ko chin mot tam , for my couple life soon . Because I am bored with staying , sau Bon Sau , alone . I need him in my life .
Nghiem tuc , chan tinh , chan Thanh , Quan tam , hieu biet .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *